Finance

Finance

Overview:

การเงินเป็นหนึ่งในหลักสูตรยอดนิยมเพราะเป็นพื้นฐานของการทำธุรกิจ สอนให้เข้าใจถึงหลักการ วิธีคิดและการตัดสินใจทางการเงินที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโครงการต่างๆ การบริหารความเสี่ยง หรือการบริหารสภาพคล่อง

ตัวอย่างหลักสูตรที่เปิดสอน:

• MSc Finance
• MSc Accounting and Finance
• MSc Corporate Finance
• MSc Investment Management
• MSc Finance and Marketing
• MSc Management (Finance)

Entry requirement:

หลักสูตรด้านการเงินส่วนใหญ่จะต้องการผู้เรียนที่มีพื้นฐานด้านการคำนวณ เช่นจบการศึกษาด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ บัญชี เป็นต้น อย่างไรก็ดีในบางมหาวิทยาลัยก็มีหลักสูตรที่เปิดรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงินมาก่อนเช่นกัน

 

ไม่มีพื้นฐานมาก่อนสามารถสมัครเรียนได้หรือไม่:

ได้

Career:

• Financial Analyst
• Financial Manager
• Chartered Accountant
• Financial Advisor
• Actuary

Other careers in finance:

financial trading, stockbroker, commercial banking, hedge fund, taxation, management consultancy, data science

Share on facebook
Share on twitter
Share on email