Psychology

Psychology

Overview:

หลักสูตรจิตวิทยาเป็นการเรียนเกี่ยวกับด้านจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อที่จะเพิ่มความเข้าใจในเรื่องของความคิดและความรู้สึก ใต้หลักสูตรจิตวิทยามีหลายสาขาให้ได้เลือกตวามความสนใจของน้องๆ อีกเช่นกัน

ตัวอย่างหลักสูตรที่เปิดสอน:

• MSc Psychology (conversion)
• MSc Psychology
• MSc Management Psychology

Entry requirement:

หลักสูตรด้านจิตวิทยาแต่ละมหาวิทยาลัยมีการออกแบบหลักสูตรที่แตกต่างกัน บางมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งจะต้องการผู้มีพื้นฐานด้านการเรียนจิตวิทยามาก่อน หรือในบางหลักสูตรที่เน้นด้านประสาทวิทยา จะต้องการผู้เรียนที่มีความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรจิตวิทยาในการทำงาน หรือการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเน้นการนำไปใช้งานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
ไม่มีพื้นฐานมาก่อนสามารถสมัครเรียนได้หรือไม่:

*ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย

Career:

• Human Resource Manager
• Clinical psychologist
• Counselling psychologist
• Educational psychologist
• Forensic psychologist
• Further education teacher
• Health psychologist
• High intensity therapist
• Occupational psychologist
• Psychological wellbeing practitioner
• Sport and exercise psychologist

Share on facebook
Share on twitter
Share on email