เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อออสเตรเลีย ซัมเมอร์ต่างประเทศ work &Travel รับจัดทัศนศึกษาและดูงานสำหรับโรงเรียน

ข้อควรรู้ก่อนออกเดินทางประเทศอังกฤษ

วีซ่าประเทศอังกฤษ

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน

 • กรอกใบสมัครหมายเลข VAF1 ให้ครบถ้วน

 • หนังสือเดินทางที่เหลือระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป แต่งกายเรียบร้อย

 • เอกสารการศึกษาต้นฉบับพร้อมสำเนา ซึ่งรวมถึงประกาศนียบัตรการเข้าอบรมวิชาต่างๆและ Transcript ในระดับอุดมศึกษา 
  เจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารต้นฉบับให้หลังจากที่ทำการรับรองสำเนาเรียบร้อยแล้ว

 • ใบประกาศที่เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่เมืองไทย อย่างน้อย 40 ชั่วโมงและผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, CUTEP หรือจากสถาบันอื่น ๆ

 • Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และในกรณีที่ให้ญาติเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงิน จะต้องแสดงเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ด้วย

 • สำเนาทะเบียนบ้าน + ต้นฉบับ

 • จดหมายรับรองการทำงาน (ถ้ากำลังทำงาน หรือเคยทำงานมาก่อน)

 • ใบ CoE (Confirmation of Enrolment) ซึ่งก็คือใบตอบรับจากสถาบันที่ไปสมัครเรียน

 • ใบรับรองการตรวจสุขภาพจาก IOM

บุคคลที่สามารถยื่นขอวีซ่านักเรียน

 • ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง

 • ต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (Full Time Study)

 • อาศัยอยู่ในประเทศชั่วคราวเพื่อการศึกษาตามระยะเวลาของวีซ่าเท่านั้น

 • ผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกำหนดไว้

 • ต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด

 • สามารถขออนุญาตทำงานระหว่างเรียนได้ 20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์

 • ไม่เคยมีประวัติหรือต้องคดีร้ายแรงมาก่อน

วีซ่านักเรียนสำหรับหลักสูตรระยะสั้นประเภทใหม่ของอาณาจักร

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2007 ได้มีการประกาศใช้วีซ่านักเรียนประเภทใหม่ของสหราชอาณาจักร หรือ Student Visitor Visa ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เป็นประโยชน์ สำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรระยะสั้น ดังนั้นจึงควรทราบว่าวีซ่าประเภทใหม่นี้มีความเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไรบ้าง วีซ่าประเภทนี้ มีขึ้นสำหรับนักเรียนที่ต้องใช้วีซ่าสำหรับเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร (เป็นพลเมืองของประเทศกลุ่มที่ต้องทำวีซ่าก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร) เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรระยะสั้น รายละเอียดของวีซ่าประเภทดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

 • ผู้ขอวีซ่าประเภทนี้ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าเป็นเงิน 63 ปอนด์ ซึ่งเป็นอัตราค่าธรรมเนียมเดียวกับวีซ่าท่องเที่ยว

 • ตามปกติแล้ววีซ่าประเภทนี้ จะออกให้สำหรับการอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 6 เดือน แม้ว่านักเรียนจะเรียนหลักสูตร
  ระยะสั้นกว่า 6 เดือนก็ตาม

 • ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน

 • ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน

 • ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร

การตรวจสุขภาพเพื่อขอ Visa

การตรวจสุขภาพกรณีจะไปอยู่ที่อังกฤษนานเกินกว่า 6 เดือน ต้องได้รับใบรับรับรองว่าได้ผ่านการตรวจหาเชื้อวัณโรคจากองค์การระหว่างประเทศ เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration) ตั้งอยู่บนถนนสาทรเหนือ โดยสามารถรับการตรวจได้ทั้งที่โรงพยาบาลพญาไท 2 หรือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (เลือกตรวจที่ใดที่หนึ่ง) เมื่อตรวจเสร็จแล้วนำใบตรวจไปให้ IOM ยืนยัน เพื่อออกใบรับรองอีกครั้ง

สิ่งที่ต้องเตรียมไป

 • เตรียมเงินสำหรับค่าตรวจประมาณ 2,000 บาท
 • Passport
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาดหนังสือเดินทาง 2 รูป

เมื่อตรวจเสร็จแล้วนำใบตรวจ ไปให้ IOM ยืนยัน เพื่อออกใบรับรองอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.kbeautifullife.com

 

เรียนต่อต่างประเทศเรียนต่ออังกฤษเรียนต่ออเมริกาเรียนต่ออสเตรเลียเรียนต่อนิวซีแลนด์ซัมเมอร์ต่างประเทศWork and Travelทัศนศึกษาและดูงานสำหรับโรงเรียนโปรแกรมการเรียนต่อต่างประเทศโครงการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษา สำหรับโรงเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศWork and Travelสมัครเรียนต่อต่างประเทศพูดคุยกับเราเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศ

สมัครเรียนต่อต่างประเทศสอบถามรายละเอียดการเรียนต่อต่างประเทศ